तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Friday, May 6, 2011

वाऱ्याची झुळूक यावी तसा तू नव्याने आलास...
हवेचा गारवा तुझ्या नजरेत मिळाला..
नेहमीच तुझी सावली बनावे 
तसे आज परत सुगंध झाले...
तुझ्या झोतात चिंब नहाले...
No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!