तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Thursday, January 20, 2011

Man Tarang: आज परत एकदा......

Man Tarang: आज परत एकदा......: "तूला भेटायला मी नेहमीच अधीर झाले.. पण आज परत एकदा स्वताहलाच भेटायला मिळाले... अधि तर ओलख नाही पटली...पण मग नजर ओलखली... तसा कही फार काळ लोटल..."

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!