तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Monday, July 23, 2012

पंचमी


शाळेत शिकलेले धड़े आयुष्यात कधी कुठे संदर्भात येतील सांगताच येत नहीं ......
कधीही न समजलेली भावना ....आता  राहून राहून मनातून जात नहीं ..........

http://www.aathavanitli-gani.com/Song/Phandyavari_Bandhile_GaNo comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!