तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Sunday, February 1, 2015

माझी माती

माझी माती दूर राहिली, मिलता तुझी साथ
दिवस रात्र घटत गेले सरता आपली वाट...
मातीचा सुगंध तो, दरवालातो अजुन मनात,
एथे ही मातीच ती पण कोरडे शुष्क पाषाण...

अक्कन माती चिक्कन माती, अजोड़ तिचे घाट
गावच काय गल्ली बोळ एकसंध ताठ....
उंच भरारी, गगन चुंबी...
घरच काय काना कोपरा एकाकी तळ्यात....

झुलनारा वा रा अनातो  प्रेमाचा ओलावा,
महेरिचा सुगंध तो असा कसा तोलावा...
मिलेटना सगराला थेम्ब थेम्ब अडला....
असा तुझा संगम, मदगंध दरवालाला....

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!