तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Friday, May 6, 2011

मन तरंग....: वाऱ्याची झुळूक यावी तसा तू नव्याने आलास...हवेचा गा...

मन तरंग....: वाऱ्याची झुळूक यावी तसा तू नव्याने आलास...हवेचा गा...: "वाऱ्याची झुळूक यावी तसा तू नव्याने आलास... हवेचा गारवा तुझ्या नजरेत मिळाला.. नेहमीच तुझी सावली बनावे तसे आज परत सुगंध झाले... तुझ्या झोतात ..."

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!