तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Monday, July 19, 2010

तू भेटण्या अधि नीले अभाल, विशाल सागर सोडला,
तू भेटावास म्हणून अबोला सोडला, रुसवा सोडला,
तू भेटलास शहर...आणि गाव सोडले......,
तुझ्या प्रेमात पकाली ने फुलाला सोडले!!!!!

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!