तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Monday, June 21, 2010

आजुन तर तुला डोळे  भरून बघितालेही नहीं....
असे  वाटते आहे आत्ताच तर माला भेटला आहेस...
अणि..बघना मी....समजलेच नाही काही माला...
तुझी इतकी सवय झाली आहे....की कधी मी  एकटीच होते असे वाटतच नहीं....
आजुन नदीला बहार यायचा आहे ...अणि तिने आत्ताच सागराची ओढ़ घेतली आहे.......

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!