तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Friday, June 18, 2010

कधी कधी समजताच नहीं.....तुला कसे सांगू अणि काय सांगू...
तुझ्या जवळ असतानाही ....लागणारी चाहुल आणि मनाचे तरंग!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!