तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Friday, June 4, 2010

रोजचा दिवस एक नवा प्रवास असतो......
रोजचा दिवस एक नवा ध्यास असतो....
कधी खुप कही हवा असते तर कधी कूप कही नको असते .....
ह्या प्रवासातुनाच कही तरी मिलाल्याच अणि कही तरी गमवाल्याची जाणीव होते.....
महत्वाचे हे आहे की आपन रोजच कशा साथी तरी ध्यास घेतो की नहीं....???

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!