तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Wednesday, August 25, 2010

मी तर स्वतहाला कधीच हरवले होते....
जेव्हा तू माला डोळे भरून पहिल होतस..,
तुज्य नजरेत माला लपवल होतस...
मी तर एकच क्षण जगले होते....
जेव्हा नदी सागराल मिलाली होती...,
क्षण जेव्हा तू सोबत आला होतास..No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!