तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Tuesday, December 14, 2010

Man Tarang: आकाशीचा ढग

Man Tarang: आकाशीचा ढग: "एकदाच आकाशीचा ढग व्हायचय.... चिम्ब भिजनारा तो आणि माला पावसाचे पानी व्हायचय !! त्याच्या गदगादाता प्रमाने मला ही गरजायचय.... भरून येणार..."

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!